Adatvédelem és adatkezelés

A Treasure Fashion Kft. (székhely: 1056 Budapest, Aulich u. 5. cégjegyzékszám: 01 09 209571, továbbiakban: Társaság) – mint a Webshop tulajdonosa – a jelen Adatvédelmi szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) tájékoztatja a Webshopra látogatókat (a továbbiakban: Felhasználók) arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Webshop és a Webshopon elérhető Szolgáltatások során a Felhasználók személyes adatainak kezelését.

Ennek részeként a jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó ÁSZF (a továbbiakban: Felhasználói Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi, ezért a Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzatot is elfogadják. A jelen Adatvédelmi szabályzat 7. és 8. pontja irányadó a Társaság által meghirdetett és lebonyolított promóciós játékokon részt vevő személyek jogaira.

A Társaság kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weblap látogatása, használata, a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weblapon, valamint amely adatokat ezen tevékenységek során a Társaság a Felhasználóról gyűjt. Személyes adatnak minősül az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, számlázási adatai, valamint egy vagy több korábbi, rendelése, hozzászólása, valamint az ebből levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, illetve egyéb kiegészítő adat, ami a rendelések és a számlázás teljesítéséhez szükségszerű.

A jelen szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik tehát, amelyeket a Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak a Webshop és a hozzá köthető szolgáltatások érdekében, illetve amelyeket a Társaság gyűjt Felhasználókról. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

A Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások használatához szükséges adatokat. Az adatok megadása tehát önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás megrendelésére szolgáló Weblap felületen jelezzük.

A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapon történő rendelés leadással, a Adatkezelési Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

Általános információk:

1.1 A Társaság a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést egyebek mellett különösen az alábbi szabályok alapján végzi:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.); európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

1.2 Amennyiben Ön a Weblapot böngészi, látogatja, a látogatói személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényű tájékoztatást a jelen pontban találja.  Az Adatvédelmi szabályzat egyes adatkezelési helyzetekre az alábbi 2-5. pontokban további tájékoztatást illetve kivételeket is tartalmaz:

Amennyiben a Weblapon elérhető termékekre vonatkozó Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy e Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyra vonatkozóan, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 2. pontban talál.

A Társaság cookie (süti) használatával kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 3. pontban talál.

Az ügyfélszolgálattal és a kommunikációval összefüggő adatkezelésről a 4. pont tartalmaz tájékoztatást.

A Társaság üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az 5. pont tartalmazza a szükséges tájékoztatást. A Társaság a Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltatói Weblapon, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy a Felhasználói Szabályzatban talál tájékoztatást.

1.3 Az adatkezelés általános jogalapja:

(a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban (lásd 2.1 pont), közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő (lásd 2.8 pont), valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén (lásd 2.7 pont), illetve biztonság célok figyelembe vétele végett;

(b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés (lásd 2.7 pont és 2.4.5 pont), valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén (lásd 2.2 pont),

(c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett (lásd 2.4.5 pont).

További adatkezelési célok a jelen Adatvédelmi szabályzat 2.1-2.8 pontjaiban szerepelnek.

Az adatkezelés célja: A Társaság a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá a Társaság a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben a Társaság az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg. A Társaság adatkezelési céljai, amelyek érdekében a Társaság a Felhasználó személyes adatait kezeli:

A Weblap működése során a Felhasználók és a Társaság között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan a Társaság jogainak gyakorlása illetve kötelezettségeinek teljesítése;

A felhasználói jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés (például abban az esetben, ha egy Felhasználó hirdetésével vagy egyéb tevékenységével kapcsolatosan panasz érkezik a Társaság részére, vagy eljárás indul a Felhasználó ellen, amelynek során az eljáró hatóságok adatszolgáltatást igényelnek a Társaságtól);

A Weblap működéséhez kapcsolódó kommunikáció (ezen belül a Társaság és a Felhasználó között folytatott kommunikáció);

Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;

Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;

A Weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;

A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;

A Weblap felhasználói interfészének ergonómiájának (azaz a felhasználóbarát kelezési felület kialakítása és működtetése), az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;

a Weblapon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a Weblapon elhelyezett reklámok megfelelően működjenek, illetve releváns reklámok kerüljenek megjelentetésre.

A Weblap használata során a Társaság az alábbi további adatokat gyűjti a látogatókról, illetve Felhasználókról: a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk (tehát a Weblapon keresztül végzett tevékenységük) adatai kerülnek rögzítésre a Társaság által, annak érdekében, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

1.4 Adatbiztonság: A Társaság biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak a Társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, a Társaság elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

A Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések:

Rendelésfeladás

2.1.1 A Weblapon történő rendelés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

Név

Telefonszám (mobiltelefonszám)

E-mail cím

Jelszó

Cím

IP cím

2.1.2 Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a rendelések menedzselése.

2.1.3 Az adatkezelés időtartama: felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, annak hiányában az adott Szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartamig, illetve a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kivételt képez a fenti határidők alól, amennyiben a Társaságnak törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése (lásd az alábbi 2.4.5 pont). Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

2.1.4 Az adatkezelés jogcíme:

(a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban (lásd 2.1 pont), közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő (lásd 2.7 pont), valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén (lásd 2.6 pont);

(b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés (lásd 2.6 pont és 2.4.5 pont), valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén (lásd 2.2 pont),

(c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett (lásd 2.4.5 pont).

2.2 Számlaadás

2.2.1 A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 pontban meghatározott adatok, továbbá:

Számlázási név

Számlázási cím

2.2.2 Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

2.2.3 Az adatkezelés időtartama: azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon) szerepelnek (a Felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

2.2.4 Az adatkezelés jogcíme: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által a számviteli bizonylatok és az azok alátámasztására szolgáló adatok megőrzésére előírt szabályok.

2.3 Szállítás és Árucsere Szolgáltatások

2.3.1 A Szolgáltatások megrendelése igénybe vétele során kezelt adatok köre a 2.1 és 2.2 pontban meghatározott adatok, továbbá:

Szállítási név

Szállítási cím

Mobilszám

Csomagfelvételi név

Csomagfelvételi cím

Bankszámlaszám

Futár részére, csomagfelvételre, kézbesítésre, szállításra vonatkozó üzenet

2.3.2 Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő szolgáltatókkal történő elszámolás és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok továbbítása, közreműködés a Szolgáltatás külső szolgáltatók által történő teljesítésében. Így szállítási Szolgáltatás esetén adattovábbítás történik a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére (az adattovábbításról a továbbiakban lásd a 3. pontban foglaltakat).

2.3.3 Az adatkezelés időtartama: legalább a felhasználói fiók fennállásáig, illetve a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kivételt képez a fenti határidők alól, amennyiben a Társaságnak törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése (lásd a 2.2 és 2.4.5 pontot). Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

2.3.4 Az adatkezelés jogcíme: A Felhasználó hozzájárulása, kivéve a számviteli bizonylat kiállításával kapcsolatos (lásd 2.2 pont) és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes igények érvényesítéséhez kapcsolódó (lásd 2.4.5 pont) adatkezelést, amely esetekben az ezen pontokban meghatározott jogszabály alapján törvényi kötelezettség illetve jogszabályi felhatalmazás az adatkezelés jogalapja.

2.3.5.

2.4 Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

2.4.1 A rendeléseket a Társaság tárolja, amennyiben a Felhasználó a rendelés miatt személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Társaság által történő kezeléséhez.

A rendelések tárolásának célja: analitikák létrehozása, adatbázis tárolása és működtetése, Weblap működésének ellenőrzése, illetve felhasználói élmény javítása.

2.4.2 A 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weblap Felhasználói részére kényelmes vásárlási élmény nyújtása.

2.4.3 Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén a Társaság megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon Szolgáltatásokat, amely nyújtásához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

2.4.4 Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés: Amennyiben a Felhasználók a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Társaság által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. Az adatkezelés célja a Felhasználók kommunikációinak ellenőrzése és megőrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legfeljebb a kommunikáció törlésének kezdeményezésétől számított 15. napig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

2.4.5 Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés: A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatokat, a rendelést, valamint a Felhasználó megkeresésének ,kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság felé történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Adatvédelmi irányelv) 7. cikk f) pontja, amelynek értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy az adatot megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezeknél az érdekeknél nem magasabb rendűek az érintettek személyes adatok kezelése vonatkozásában a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. A Társaság a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a 2.1.1 és a 2.3.1 pontban meghatározott személyes adatokat, amennyiben azok kezelése egy a Weblapon feladott rendelést vagy igénybe vett szolgáltatást kapcsán az adott személy vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen.

2.5 Cookie technológia alkalmazása

2.5.1 A Cookie technológia leírása, a kezelt adatok köre: A Weblapon tett látogatás során, illetve az ott elérhető Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

2.5.2 Az adatkezelés célja és módja: A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követő bejelentkezést követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése. A Társaság a Weblapról begyűjtött cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a Weblapon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a Weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A Weblap, illetve a Weblapon keresztül a Társaság külső szolgáltatók (Google Analytics/Adwords Remarketing, Facebook) követő kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weblap hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. A Weblap és külső szolgáltatói saját cookie-kat és harmadik féltől származó cookie-kat használnak együttesen a Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, a hirdetések optimalizálására és részükre történő megjelenítésére.

A Weblapon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

 analítika, követés cookie

 weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása,

bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

2.5.3 Az adatkezelés jogcíme: A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Társaság az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések

2.6.1 A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos vonalon a 06306514294 telefonszámokon, a panaszokat pedig az erre fenntartott e-mailcímen vagy postai úton fogadja.

2.6.2 A kezelt adatok köre: Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

 1. a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
  b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  c) panasz részletes leírása;
  d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
  f) panaszos telefonszáma;
  g) beszélgetés által közölt adatok, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Társaság általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

2.6.3 Az adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása a Társaság érdemi válaszáról.

2.6.4. Az adatkezelés időtartama: A Társaság a panaszokról felvett jegyzőkönyveket és kapcsolódó adatokat, valamint a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése alapján kezelt adatokat – a Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése alapján – a panasz bejelentésétől számított öt évig tárolja.

2.6.5. Az adatkezelés jogcíme: az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint a Társaság, fogyasztói panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.

2.7. Közvetlen üzletszerzési célra a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

2.7.1 Az adatkezelés feltétele: A Társaság a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A Felhasználók az adataik megadásával a rendelés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hírlevélre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken, e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.), hírlevelekkel felkeresse őket. A Társaság fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját Szolgáltatásainak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerződéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését is belefoglalja.

2.7.2 A kezelt adatok köre:

Név

Email-cím

Telefonszám

Nem

Születési év

2.7.3 Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Társaság a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulás valahol bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A közvetlen üzletszerzési célból kezelt adatok körébe tartoznak még a felhasználási szokásokra vonatkozó, előfizetői hozzájárulással az Adatvédelmi szabályzat általános szabályai szerint kezelt szerinti adatok.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

2.7.4 Az adatkezelés jogcíme: a Felhasználó hozzájárulása.

Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre
A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Továbbá a Társaság – a Felhasználó tájékoztatása mellett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezést követően – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, így különösen a Háztól-Házig Szolgáltatást végző vállalkozók részére a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Társaság instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. szerver adatok tárolása, ügyvitel) a Társaság javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – a Társaság Szolgáltatásával összefüggő (pl. csomagkézbesítő) – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás hozzájárulást igényel, amely hozzájárulást a Felhasználó a jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint adja meg. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Társaság olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Felhasználó Weblapra történő látogatásával illetve a Weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak a lentiek szerint adatkezelő partnerekhez történő továbbításához, továbbá tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához:

 A szállítási Szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatással kapcsolatos árufuvarozási feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság; Címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Továbbított adatok köre: IP cím, név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Társaságtól személyes adatot kérnek, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Társaság a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és az Adatvédelmi szabályzat mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén a Felhasználó, megfelelő tájékoztatást követően, a Weblapon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.

A Felhasználó (érintett) jogai a Társaság adatkezelésével kapcsolatban
Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani. Ilyen esetben is megőrzi azonban a társaság a személyes adatokat a fenti 2.4.5 pontban foglalt igényérvényesítési célból, az ott meghatározott 24 hónapos időtartam végéig.

A Társaság a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

az adatkezelés jogellenes;

a Felhasználó az adatok törlését kéri;

A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Társaság a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a Társaság mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná a Társaság adatkezeléssel összefüggő érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket a Társaság az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Társaság jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Társaság a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Társaság a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Társaság a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Társaság székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Társaság tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Társaság határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Fiatalkorúak adatvédelme

Szülői beleegyezés nélkül tudatosan nem gyűjtünk adatot tizenhárom (13) éves kor alatti vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében annak megfelelő fiatalkorútól. Arra ösztönözzük a szülőket (vagy a gyámot), hogy SZOLGÁLTATÁSUNK használatakor aktívan vegyék ki részüket a fiatalkorú online tevékenységeiből és érdeklődéséből.

Ha kiskorú vagy, a SZOLGÁLTATÁS használatához kérj szülői beleegyezést. A szülői beleegyezésről szóló adatokat nekünk is küldheted. Szülőd (vagy gondviselőd) bármikor visszavonhatja korábbi beleegyezését, illetve kérheti az adatok elérését, javítását, zárolását vagy törlését.

Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Társaság honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weblap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Utolsó módosítás ideje: 2019. 04. 01.

magyar
Language
magyar
 • magyar
 • English
Currency